εκτύπωση άρθρου Συμβουλευτικό & Μελετιτικό Γραφείο
"Π. Στελλάτος & Συνεργάτες"
Ιερέως Δούση 47, Μαρούσι, 15126
Τ. 210 80.26.100 & 697.25.12.132
e-mail: info@123espa.gr

Εξωδικαστικός Μηχανισμός

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Το Συμβουλευτικό & Μελετητικό γραφείο " ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" λειτουργεί  ως Εμπειρογνώμονας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Χρεών (προς Πιστωτές, Τράπεζες & το Δημόσιο).

Τα στελέχη του γραφείου έχοντας υπερδεκαετή εμπειρία στη Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων για αναπτυξιακούς σκοπούς, για επιδοτήσεις και αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων καθώς και διαπραγματεύσεων με τράπεζες για ρυθμίσεις οφειλών ή/και αναχρηματοδότηση δανείων, μπορεί να σας παρέχει αξιόπιστη και επαρκή υποστήριξη στην ανάγκη Δημιουργίας της Μελέτης Βιωσιμότητας.

Παρέχουμε Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό (Χρηματοοικονομική και Νομική) συνεργαζόμαστε με κάθε Επιχειρηματία, Δικηγορικό ή Λογιστικό γραφείο ώστε ο επιλέξιμος πελάτης να πετύχει τα μέγιστα οφέλη βάση του προφίλ του, των δυνατοτήτων του και εντός του πλαισίου που ο νόμος καθορίζει.

Ποιοί εντάσσονται
• Κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα (δηλαδή κάποιος/α που ασκεί εμπορική δραστηριότητα)
• Κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α' 167) και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα,
• μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, εφόσον: κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 :
• είχε οφειλή από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, ή
• οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 προς χρηματοδοτικό φορέα, ή
• είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, ή
• είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή
• είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή
• είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (ΦΕΚ 401 Α'), ή
• είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του,
• οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ,
και πληροί τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
• έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης, εφόσον τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 (Α' 251), ή
• έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή θετική καθαρή θέση (equity) σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης, εφόσον τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 (Α' 251)