εκτύπωση άρθρου Συμβουλευτικό & Μελετιτικό Γραφείο
"Π. Στελλάτος & Συνεργάτες"
Ιερέως Δούση 47, Μαρούσι, 15126
Τ. 210 80.26.100 & 697.25.12.132
e-mail: info@123espa.gr

ΟΑΕΔ για Νέους Επιχειρηματίες

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Άνεργοι του ΟΑΕΔ επιδοτούνται κατά 100% για να δημιουργήσουν Δική τους επιχείρηση. Η επιδότηση φτάνει από 12,000 € (για ατομικό επιχειρηματία) έως 24,000 € (για εταιρία 3 ανέργων). Επιδοτούνται :
  • Λειτουργικά Έξοδα: ενοίκια, ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, θέρμανση και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες που αφορούν στον επαγγελματικό χώρο.
  • Αμοιβές τρίτων: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης κτλ.
  • Δαπάνες Προβολής & Δικτύωσης: Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση, συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού/ εξωτερικού, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας.
  • Αναλώσιμα Υλικά που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.
  • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου ΕΦΚΑ.
  • Νέα/ Νέες Θέσεις Εργασίας: Δαπάνες μισθοδοσίας.
  • Αποσβέσεις παγίων. Εξοπλισμός ο οποίος έχει αποσβεστεί και αποτυπώνεται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
  • Το Πρόγραμμα είναι "Ανοιχτό" όσο υπάρχουν χρήματα !!!
  • Τηλ 2108026100 ή 6972512132