εκτύπωση άρθρου Συμβουλευτικό & Μελετιτικό Γραφείο
"Π. Στελλάτος & Συνεργάτες"
Ιερέως Δούση 47, Μαρούσι, 15126
Τ. 210 80.26.100 & 697.25.12.132
e-mail: info@123espa.gr

«ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Προκυρήχθηκε το πρόγραμμα «ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ.


1.    ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1.          Επιλέξιμες επιχειρήσεις
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1.    Είναι υφιστάμενες Mικρο - Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που κατά τη χρήση του 2009 απασχολούσαν λιγότερα από 250 άτομα. Tο όριο του κύκλου εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή εκείνο του συνόλου του ισολογισμού τα 43 εκατ. Ευρώ και πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας.
2.    Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 1/1/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον από τότε.
Εξαιρούνται και συνεπώς είναι μη επιλέξιμες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης) ή έχουν ορισθεί ως προβληματικές, είναι συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

   
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΔ 2008  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 13  Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών.
 14  Κατασκευή ειδών ένδυσης.
 15  Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών.
 71.2  Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις ειδικά και μόνο για τους κλάδους ΚΕΥΔ.
 74.10.19  Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού ειδικά και μόνο για τους κλάδους ΚΕΥΔ.


3.   
Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση στο παρόν πρόγραμμα.
4.    Είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εταιρική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ή ατομικές επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..
5.    Η μεταποιητική δραστηριότητα μιας επιχείρησης αποδεικνύεται από τα έντυπα φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης (π.χ. Ε3) ή από τη νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή από το καταστατικό της επιχείρησης ή από τη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στην αρμόδια ΔΟΥ.
6.    H επιχείρηση δεν πρέπει να έχει λάβει κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αιτείται από το παρόν πρόγραμμα, επιχορηγήσεις με τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000 €.
7.    Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσμεύεται να μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
8.    Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική επιχείρηση όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σημεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02) (Παράρτημα VII).

2     ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Από 30% - 45% του ύψους επένδυσης αναλόγως μεγέθους επιχείρησης και του κατώτατου ορίου συνολικού προϋπολογισμού πρότασης.

3    ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Κατηγορίες Επιλέξιμων Ενεργειών - Δαπανών
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα. Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.
1.    Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανόμενων και ασώματων
παγίων π.χ. μεταφορά τεχνογνωσίας)
2.    Άυλες Δαπάνες – δαπάνες προβολής, προώθησης και οργάνωσης, δαπάνες συμβούλων.

3.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Α. Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού και ειδικών εγκαταστάσεων ο οποίος αφορά χώρους παραγωγικούς και αποθηκευτικούς στην Ελλάδα:
•     Παραγωγικό εξοπλισμό, κύριο και βοηθητικό.
•     Συστήματα καταχώρησης, ανεύρεσης, παραλαβής και μεταφοράς των προϊόντων μέσα σε αποθηκευτικούς χώρους.
•    Συστήματα ελέγχου συντήρησης των προϊόντων και των συνθηκών αποθήκευσης.
•     Συστήματα αυτόματης σήμανσης, ιχνηλασιμότητας, κοστολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων – εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.
•     Δημιουργία Βάσεων 8εδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων.
•     Προμήθεια Εξοπλισμού Ελέγχου Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου Ανά Φάση ή / και για το Σύνολο της Παραγωγής με ή χωρίς την Χρήση Τεχνολογιών Τηλεματικής,
•     Εξοπλισμό Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας στις Επιχειρήσεις.
•     Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού Πληροφορικής (H/W και S/W όπως π.χ. αυτόματων συστημάτων κοπής (CAM) και αυτόματων συστημάτων σχεδιαστικού εξοπλισμού και λογισμικού (CAD) και των απαιτούμενων για την εγκατάσταση και λειτουργία τους περιφερειακών και βοηθητικών συστημάτων.
• Συστήματα και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος - συστήματα απορρύπανσης αποβλήτων – εξοικονόμησης ενέργειας.
•     Συστήματα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης.
•     Δαπάνες μεταφοράς ή/και απόκτησης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά ή δικαιώματα χρήσης βιομηχανικής ιδιοκτησίας).
•     Συστήματα Τηλεδιάσκεψης και οπτικοακουστικά συστήματα παρουσίασης και προβολής προϊόντων.
•     Συστήματα ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης.
•     Σχεδιασμός, δημιουργία-αναμόρφωση και προμήθεια εξοπλισμού χώρων δειγματισμού προϊόντων

Για τις ανωτέρω ενέργειες επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες αγοράς, μεταφοράς, εγκατάστασης (υλικά και εργασία), λειτουργίας εξοπλισμού και λογισμικού.
Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ (Οι δαπάνες μετατροπής είναι επιλέξιμες).

3.2 ΑΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ενέργεια Β.1
Συνεργασία των Επιχειρήσεων με Φορείς Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προϊόντων του Εξωτερικού ή Εσωτερικού, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα για την ανάπτυξη νέων ή ανασχεδιασμό υφιστάμενων προϊόντων ή για τον Σχεδιασμό των Νέων Συλλογών προϊόντων που θα συμπληρώνουν την υφιστάμενη σειρά (Collection). Στόχος είναι η επέκταση της σειράς (γκάμας) των προϊόντων των επιχειρήσεων με νέα συμπληρωματικά προϊόντα. Απαιτείται σχετική σύμβαση.
Ενέργεια Β.2
Εισαγωγή και Εφαρμογή Νέων ή διαφορετικών Μεθόδων στη διαδικασία του Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Προϊόντων. Παροχή Τεχνικής Βοήθειας για την Υιοθέτηση Μεθόδων και διαδικασιών Βελτίωσης της Ποιότητας των Προϊόντων ή / και Ελέγχου Αυτών. Απαιτείται σχετική σύμβαση.
Ενέργεια Β.3
Συμμετοχή Επιχειρήσεων, για πρώτη φορά, σε Εκθέσεις του Εξωτερικού ή του Εσωτερικού.